Connect with us

ดูดวง

12 โชคชะตา ตามตำราพรหมชาติฉบับโบราณ

จะดีหรือร้าย ท่านให้ถือหลักทำนายตามห้วงระยะปีที่ตกนั้นแล ถ้า #เจ้าชาตาประจำเกิดเป็นชาย ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์เวียนไปทางขวามือให้ครบอายุปัจจุบันนี้ ถ้า #เจ้าชาตาเป็นหญิง ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์เวียนไปทางซ้ายมือ จนครบอายุปัจจุบันนี้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกยุทธ จิระชัย

Chearb.news

 

 

 

More in ดูดวง